Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

tarczyn
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
tarczyn
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
4659 2bbf 500
tarczyn
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaegzystencja egzystencja
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viaegzystencja egzystencja

June 25 2017

tarczyn
7243 56d0
Reposted fromnazarena nazarena
tarczyn
7427 be6a 500
happy
Reposted frombalu balu
tarczyn
7429 da02
scared of loosing …
Reposted frombalu balu
tarczyn
7433 67d0
i wish
Reposted frombalu balu

June 21 2017

tarczyn
2565 e000
Reposted fromjethra jethra viaegzystencja egzystencja
tarczyn
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
tarczyn
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viaegzystencja egzystencja
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaegzystencja egzystencja
tarczyn
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viaegzystencja egzystencja
tarczyn
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaegzystencja egzystencja
tarczyn
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaegzystencja egzystencja
tarczyn
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viaegzystencja egzystencja
tarczyn
4785 e0a7 500
Reposted frompunisher punisher viaegzystencja egzystencja
tarczyn
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl