Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

tarczyn
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic
tarczyn
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viasillyvanas sillyvanas
7768 0ea3
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaheroes heroes
tarczyn
4282 1902
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasillyvanas sillyvanas
tarczyn
tarczyn
tarczyn
2085 bc7d
Reposted fromszatatan szatatan viaazazel azazel
tarczyn
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaazazel azazel
tarczyn
9229 0968
Reposted fromzachlystujsie zachlystujsie
tarczyn
9358 bba5 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

December 04 2017

tarczyn
2761 9ef1 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
tarczyn
2763 75c2
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
tarczyn
2764 134f
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
tarczyn
2971 2b63

December 03 2017

tarczyn
6909 13d6
tarczyn
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
tarczyn
Jakie to wszystko jest kurwa chore... Ludzie jednym "machnięciem" w prawo lub lewo decydują czy z tym kimś pogadają, umówią się, cokolwiek... Gdzie zwykle poznanie się, od przyjaźni aż po coś więcej? Zero walki o "coś",  teraz robi się wszystko na zasadzie - nie pasuje to cześć. Chyba jestem za stary albo z innej epoki. 
— Tarczyn i jego nocne myśli
Reposted byjointskurwysynniskowoSapereAudeblacksadcatKabaNewLifeheavencanwaitnergoSkydelanasylopathheyorpheusGunToRunMakeMePurr

December 02 2017

tarczyn
jak mam Ci ufać?
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 30 2017

tarczyn
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 27 2017

tarczyn
1554 7975 500
Reposted fromfoods foods viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl