Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

tarczyn
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage
tarczyn
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum
tarczyn
0646 aedf 500
Reposted frommangoe mangoe
tarczyn
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viacouples couples

October 06 2018

tarczyn
8887 5800 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafapchlupfap fapchlupfap

October 05 2018

tarczyn

July 13 2018

tarczyn
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
tarczyn
Reposted fromFlau Flau

May 17 2018

tarczyn
tarczyn
4976 b221

May 13 2018

tarczyn
tarczyn
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C., Brud
Reposted fromthesmajl thesmajl vialittle-things little-things

April 22 2018

tarczyn
tarczyn
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianot-alice not-alice

March 06 2018

tarczyn
bocie, wypierdalaj :)

March 05 2018

tarczyn
Moja zupa wymarła, tak samo jak i ja.
— smutne ale prawdziwe

February 22 2018

tarczyn
1738 f6ba
Reposted from4777727772 4777727772
tarczyn
1838 59c0
Reposted frombzdura bzdura

February 04 2018

tarczyn
0361 789d 500
że go uratuję.
tarczyn
0176 f94a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl